Jakie zagrożenia wiążą się z cyberatakami na systemy informatyczne samorządów i przedsiębiorstw komunalnych? Ryzyko i modele działania związane z oszustwami, włamaniami, wymuszeniami internetowymi, itp. przestępstwami online – jak nie stać się ofiarą takiego przestępstwa?


Jak reagować w przypadku podejrzenia cyberataku na systemy informatyczne (np. systemy księgowe, fakturowania, dostępu/kontroli dostępu, monitoring, zintegrowane systemy bezpieczeństwa)?


Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, czym jest Computer Security Incident Response Team, jak wygląda odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo oraz jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze zdalną pracą?

Bezpieczeństwo sieci biurowych (IT), przemysłowych (OT) oraz Internetu rzeczy (IoT).


Krajowe i unijne akty prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa – dyrektywa NIS 2, w myśl której administracja publiczna i branża komunalna (a przynajmniej jej część) zaliczają się do sektorów kluczowych.


Analiza ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, obsługa incydentów (zapobieganie, wykrywanie i reagowanie), ciągłość działania i zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, procedury służące ocenie skuteczności i środków zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa.


SZCZEGÓŁY I PROGRAM JUŻ WKRÓTCE.

9:00-9:10

Piotr Urbaniak

redaktor prowadzący miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

Powitanie


9:10-9:30


Wojciech Gębski

UNISOFTDorota Bałachowska

Ekspert ds. Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów

Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności

Urząd Dozoru Technicznego

9:30-9:50

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji w programie.

9:50-10:10

Monika Bogdał

radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Ile wody może nie popłynąć, kiedy stanie praca sieci - czyli jak reagować na zakłócenia pracy systemów sterujących pracą sieci wod-kan.


10:10-10:30

Piotr Toś

GIG Instytut Badawczy

Cyberbezpieczeństwo - jak zjeść słonia?


10:30-10:50

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew

Szkoła Główna Służby Pożarniczej


System zaopatrzenia w wodę jako element infrastruktury krytycznej


10:50-11:10

11:10-11:30


11:30-11:50


8:30-9:00

PROGRAM*

Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

11:50-12:15


PRZERWA
12:15-12:35prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Śląskiej


12:35-12:55


Małgorzata Bogucka-Szymalska

zastępca dyrektora departamentu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury


12:55-13:15Bezpieczna woda w kranie - organy i podmioty odpowiedzialne i ich obowiązki.


13:15-13:35Kiedy i dlaczego woda w kranie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i jak minimalizować ryzyko z nim związane.


13:35-13:55Warunki środowiskowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne i zdrowotne niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem wprowadzonego nową Drinking Water Directive


13:55-14:15DWD 2021/2084 Nowe obowiązki poprawiające jakość wody, dostęp do wody i informacji, stan techniczny infrastruktury w celu ograniczania strat wody i energii.


14:15-14:35Transpozycja dyrektywy unijnej Drinking Water Directive 2021/2084 do prawa polskiego okazją do uporządkowania zasad zaopatrzenia ludności w wodę – czy są potrzebne minimalne wymagania dla systemów, procesów eksploatacyjnych i ludzi w celu poprawy bezpieczeństwa wody?


14:35-15:20Pytania i odpowiedzi - dyskusjaBarbara Mulik

doradca ds. bezpieczeństwa wody


Wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie ryzykiem / Ciągłość działania / Audyty cyberbezpieczeństwa.


Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie komunalnym


Barbara Mulik

doradca ds. bezpieczeństwa wody


prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Śląskiej


Patrycja Tatara

Business Development Manager-Cybersecurity

Sprint S.A.

Wojciech Wróbel

Data Protection Business Development Manager

Fujitsu Polska

Grzegorz Nocoń

SOPHOS

Bezpieczne dane, bezpieczna transformacja – rozwiązania Fujitsu Data Protection dla JST

Krajobraz Cyberbezpieczeństwa JST i spółek komunalnych w dobie pandemii - jak Sprintem podnieść poziom bezpieczeństwa?


Sophos adaptacyjny ekosystem zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa


Grzegorz Piętowski

Tigret Sp. z o.o.

Narzędzia do szybkiego pomiaru zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych dla potrzeb weryfikacji aktualnego poziomu zagrożeńAdam Lewandowski

Burmistrz Śremu

Dobre praktyki samorządu w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa


Koszt udziału w konferencji

299 zł + VAT

367,77 zł brutto

Małgorzata Bogucka-Szymalska

Ministerstwo InfrastrukturyZastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Doktor Nauk o Ziemi specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, a także liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym 10-letnie w zakresie gospodarki wodnej. W 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

PRELEGENCI

prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

Politechnika Śląska


Jest kierownikiem studiów podyplomowych "System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę", realizowanych przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. To uruchomione w roku akademickim 2018/2019 pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W ślad za wypracowywanym od szeregu lat stanowiskiem bezkompromisowego zarządzania ryzykiem w procesie dostaw wody do konsumenta od dnia 12 stycznia 2021 r. obowiązuje w Unii Europejskiej (UE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwa członkowskie mają 2 lata na jej implementowanie do prawa krajowego i 5-6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów. Zatem to

o czym w Polsce, od szeregu lat dyskutowano w branży wodociągowej stało się nieodwracalną rzeczywistością, w której podmioty uczestniczące w procesie dostaw wody pitnej, a nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały wdrożyć zarządzanie ryzykiem w codzienne praktyki eksploatacyjne systemów zaopatrzenia w wodę.

prof. dr hab. inż.

Sławczo Denczew

Szkoła Główna

Służby Pożarniczej

Specjalista z zakresu wodociągów i kanalizacji, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz organizacji i zarządzania infrastrukturą komunalną w szczególności sektorem wodociągów i kanalizacji w sytuacjach kryzysowych. Autor ponad 200 prac naukowych, głównie samodzielnych (w 18 prestiżowych i renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, m.in. Water International, Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Environment Protection Engineering, Ochrona Środowiska, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynieria i Budownictwo, Instal, Pomiary – Automatyka – Robotyka, Gospodarka Wodna, Ochrona Przeciwpożarowa), a także pięciu podręczników naukowych. Obszar badań profesora to projektowanie, budowa i eksploatacja wodociągów i kanalizacji, modelowanie systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w stanach normalnych i sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Autor m.in. ponad 200 zrealizowanych projektów oraz ponad 150 opinii technicznych, ekspertyz, operatów wodnoprawnych, prac badawczych, wynikiem których był jeden patent (innowacyjna metoda poboru wody z Wisły w sytuacjach niskich stanów wód i braku możliwości pracy pompowni zerowej w wodociągach warszawskich) i jeden wzór użytkowy (dostawa wody w sytuacjach kryzysowych za pomocą mobilnego stanowiska uzdatniania wody). Ma na swym koncie kilkadziesiąt projektów w ramach badań statutowych i własnych z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w wyniku których powstały opracowania książkowe oraz wzór użytkowy przydatny w sytuacjach kryzysowych.

Barbara Mulik

Doradca ds. bezpieczeństwa

i jakości wody

Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochrona i kształtowanie środowiska. Przez 25 lat nadzorowała bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pracując w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od ponad 10 lat współpracuje z gminami i przedsiębiorstwami wodociągowymi

w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, audyty i analizy, Plany Bezpieczeństwa Wody). Autorka artykułów w czasopismach branżowych, prelegentka na konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Wykładowca kilku przedmiotów na studiach podyplomowych „Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę” na Politechnice Śląskiej. Członek zespołów - weryfikującego i redakcyjnego – polskiego wydania Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, czwarta edycja WHO 2011. W latach 2014-2017 członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Od 2018 r. uczestnik prac w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Ekspert Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych

w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Wojciech Wróbel

Fujitsu Polska

Z branżą informatyczną związany od prawie 25 lat, swoją karierę zawodową zaczynał w sektorach telekomunikacyjnym i bankowym. W polskim oddziale Fujitsu zajmuje się rozwojem sprzedaży rozwiązań Fujitsu Data Protection przeznaczonych do zarządzania i bezpiecznego przechowywania danych w środowiskach informatycznych. Posiada szeroką wiedzę, dotyczącą rozwiązań klasy Datacenter opartych na własnych technologiach Fujitsu i na technologiach partnerów globalnych.

W strukturach Fujitsu pracował wcześniej w zespołach technicznych, Product Management i wsparcia przedsprzedażowego dla zespołów handlowych w biurze w Warszawie. Uczestniczył w różnorodnych projektach klasy Datacenter zrealizowanych dla polskich Klientów enterprise i SMB przez Fujitsu, obejmujących także rozwiązania pamięci masowych oraz oprogramowanie i dedykowane usługi związane z zarządzaniem i zabezpieczaniem danych.

Wojciech Gębski

UNISOFT

Manager Projektu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się rozwojem oraz wdrożeniami modułu Informacji Przestrzennej systemu ZSI UNISOFT. W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową zaczynał jako kierownik projektów w firmie Megabit Sp. z o.o. Od 2013 pracował jako konsultant w firmie Qumak S.A. W 2016 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WiT w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych MBA Digital Transformation w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2017 pracuje w firmie UNISOFT.

Piotr Toś

Główny Instytut Górnictwa

Praktyk, manager i specjalista IT z szerokim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań technicznych

i organizacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak również z umiejętnością zarządzania dużymi projektami IT. Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa w Głównym Instytucie Górnictwa.

Pandemia COVID-19, cyfrowa transformacja, zdalna praca i zmieniające się prawo – to wszystko sprawia, że coraz więcej samorządów oraz spółek komunalnych musi się zmierzyć ze słoniem, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Jak praktycznie podejść do tego wyzwania, jakich błędów uniknąć i nie wydać przy tym milionów, z jakich standardów i dobrych praktyk skorzystać - tego dowiecie

z prezentacji.

Monika Bogdał

radca prawny

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Kierownik zespołu nowych technologii, audytor wiodący ISO 27001. Członek OIRP w Poznaniu. Absolwentka poznańskich uczelni – Wydziału Prawa i Administracji UAM i Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej. Skończyła kurs zarządzania nowoczesnymi technologiami na Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii i studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym

w Poznaniu. Doradza w kwestiach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym ustawy

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, RODO, prawa telekomunikacyjnego. Specjalizuje się

w analizie ryzyka (w tym BIA) i działaniach dotyczących przygotowania, wdrożenia i utrzymania systemów IT i OT. Doradza operatorom infrastruktury krytycznej. Przeprowadza audyty w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, wod-kan i infrastruktury cyfrowej. Tworzy procedury zarządzania kryzysowego.

Grzegorz Piętowski

TIGRET Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej.

Pracował w międzynarodowych korporacjach, a od 20 lat w firmie TIGRET zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa dla ochrony wód, ścieków, gleby i instalacji. Pracuje ze światowymi liderami w tych obszarach oferując dostęp do sprawdzonych rozwiązań zyskujących miano „złotych standardów” połączonych z najnowocześniejszymi technologiami. Kilkadziesiąt wdrożonych systemów w dużych i średnich zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce będzie stanowiło podstawę

do podzielenia się z Państwem doświadczeniem w zakresie oferty i doboru najlepszych rozwiązań.

Adam Lewndowski

Burmistrz Śremu

Ukończył wiele kierunków studiów, pracował jako nauczyciel, dyrektor szkoły oraz naczelnik Pionu Edukacji Urzędu Miejskiego w Śremie. Od 2006 roku do chwili obecnej piastuje stanowisko burmistrza Śremu.Realizuje działania przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Śrem. Reprezentując Śrem działa aktywnie w stowarzyszeniach gmin i powiatów. Jest wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Webinarium dostępne jest w formie bezpłatnej po wypełnieniu formularza

KONTAKT

Piotr Urbaniak

koordynator webinarium

pomoc techniczna

promocja i reklama

Katarzyna
Witowska-Góra

Paweł Rosiak

samorządy i instytucje publiczne


cena standardowa

299 zł + VAT

367,77 zł brutto

bezpłatnie

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807